e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Kofax Communication Manager

Kofax Communications Manager™ umożliwia organizacjom skutecznie komunikować się z klientami w preferowany przez nich sposób przez tworzenie i zarządzanie spersonalizowaną korespondencją. Dokumenty dla klientów mogą być dostarczane w wielu różnych kanałach, tradycyjnym papierowym oraz dowolnym formacie elektronicznym, co jest kluczowym elementem strategii transformacji cyfrowej.

Komunikacja wychodząca może być generowana automatycznie lub przez interaktywny proces. Generator dokumentów bazujący na predefiniowanych szablonach automatycznie łączy dane (treści ustrukturyzowane) z różnych źródeł i przekształca je w dostosowane do potrzeb, inteligentne dokumenty i komunikaty w formatach stronicowych (druk lub pdf) i nie stronicowych (e-mail, HTML, XML). Wymaga to niewielkiego nakładu prac integracyjnych z istniejącymi systemami i jest łatwe w użyciu.

Kofax Communications Manager umożliwia organizacjom zarządzanie wszystkimi obszarami komunikacji: korespondencją masową, seryjną, pojedynczą, generowaną w czasie rzeczywistym oraz w ramach interakcji z klientami. Ujednolicona platforma eliminuje potrzebę stosowania wielu narzędzi do generowania, zarządzania, wydrukiem i dystrybucją. Dzięki temu organizacje mogą szybciej reagować na zmiany i szybciej dostosować komunikację do indywidualnego klienta w celu lepszej obsługi.

Spójność i wiarygodność

Dostarczanie kompletnych, poprawnych i aktualnych informacji, na których klienci mogą polegać - z pełną kontrolą nad treścią, wizualizacją marki w preferowanym przez nich formacie

Doskonałość operacyjna

Jedna platforma do gromadzenia danych z różnych źródeł oraz tworzenia i zarządzania spersonalizowaną, inteligentną komunikacją optymalizuje procesy biznesowe, oszczędza czas i poprawia efektywność operacyjną.

Zwiększenie lojalności klientów

Przejście od "spersonalizowanej" do prawdziwie "osobistej", dopasowanej komunikacji poprawia relacje, jakość współpracy i identyfikację klientów z marką.

Elastyczność

Umożliwienie użytkownikom biznesowym szybkiego reagowania na zmiany dzięki tworzeniu dokładnej, preferowanej i spersonalizowanej treści.

Zgodność ze standardami

Kofax Communications Manager ułatwia bieżącą kontrolę zgodności dokumentów i komunikacji z wewnętrznymi regulacjami i zewnętrznymi wymaganiami prawnymi, co pozwala uniknąć kosztownych kar za niespełnienie standardów i wymagań regulacyjnych.

Zgodność ze standardami

Kofax Communications Manager ułatwia bieżącą kontrolę zgodności dokumentów i komunikacji z wewnętrznymi regulacjami i zewnętrznymi wymaganiami prawnymi, co pozwala uniknąć kosztownych kar za niespełnienie standardów i wymagań regulacyjnych.

Kluczowa funkcjonalność:

 • Kreatory kompozycji dokumentów: oparte na przeglądarce internetowej, umożliwiające wybór tekstu i predefiniowanych elementów oraz wprowadzanie dodatkowych danych z poziomu aplikacji
 • Tworzenie dokumentów na żądanie: oparty na serwerze silnik komunikacyjny tworzy dokumenty w trybie „na żądanie” w czasie rzeczywistym bez interakcji z użytkownikiem na podstawie danych źródłowych z aplikacji
 • Przegląd bloków tekstowych i dokumentów: podgląd poszczególnych bloków tekstowych i dokumentu jako całości, podczas interaktywnego procesu tworzenia
 • Dokumenty osobiste: informacje i profile klientów mogą sterować doborem treści, standardowe dokumenty mogą być spersonalizowane w ramach szablonu i edytowane w programie do edycji tekstów
 • Multi-branding: styl i informacje o marce mogą być w prosty sposób aktualizowane i stosowane do dokumentów w oparciu o reguły biznesowe, a jeden szablon może obsługiwać wszystkie marki
 • Szeroki możliwości zarządzania blokami tekstu: dokumenty są budowane z bloków tekstowych, którymi można łatwo zarządzać, używać w różnych szablonach i ponownie wykorzystywać w innych dokumentach
 • Centralne repozytorium szablonów i treści: szablony i sekcje są przechowywane i wersjonowane w jednej centralnej bazie danych, tworzona jest pełna ścieżka audytu wszystkich zmian w treści i szablonach
 • Standardowe narzędzia do tworzenia stron internetowych: standardowe edytory tekstu (np. Microsoft Word i Openoffice.org), z pełnym wykorzystaniem ich funkcji
 • Możliwości zatrzymania/wznowienia i ponownego uruchomienia: proste kreatory do tworzenia korespondencji z funkcją zapisania do wykorzystania później lub wstrzymania do ponownego uruchomienia
 • Inteligentne pakiety dokumentów: przyjazne komponowanie złożonych Komunikatów, które łączą kilka dokumentów w jeden pakiet i automatyczna dystrybucja preferowanym przez Klienta kanałem
 • Procesy wsadowe o dużej objętości: predefiniowane procesy automatycznego generowania i zarządzanie dużymi ilościami danych wyjściowych z wysoką elastycznością w zakresie interakcji z aplikacjami klienta, bazami danych i innymi systemami
 • Zarządzanie: śledzenie i kontrola wdrażanych zmian w funkcjach, regułach i procesach
 • Wielokanałowa dystrybucja: wiele opcji wysyłania korespondencji z uwzględnieniem poczty tradycyjnej (wydruk i wysyłka), poczty elektronicznej, portalu internetowego lub systemu zarządzania treścią przedsiębiorstwa (ECM)
 • W pełni cyfrowe zaangażowanie klientów: Integracja Kofax Communications Manager z Kofax TotalAgility® oraz Kofax SignDoc® umożliwia interaktywne generowanie dokumentów i podpisanie ich podpisem cyfrowym
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication